Modele sygna?ów i procesów ci?g?ych

Prawa istrukcja optymalnego i filtracja charakteryzuj? si? zmienno?ci? w czasie, dlatego komputery Cyfrowe potrzebne s? przy implementacji uk?adów istrukcja i filtracji w systemach rzeczywistych. Do Roku 1970 wraz z pracami Karla Johana åströma (1970) i innych teoretyków ugruntowa?o si? stosowanie istrukcja cyfrowego w kontroli procesów przemys?owych. Algorytmy istrukcja projektowane metod? czasu dyskretnego tylko pozornie nie zale?? OD okresu próbkowania. Je?li przyj??, ?e dla ustalonego points Pracy i okresu próbkowania dyskretny modèle istrukcja jest wystarczaj?co dok?adny, mówi si? o dok?adnych metodach Projektowania regulatorów. Je?li Okres próbkowania nie jest Jednak odpowiednio dobrany à metody opieraj?ce si? na eliminacji zer transmitancji do natrafiaj? na Ograniczenia wynikaj?ce z istnienia nieminimalnofazowych zer w dyskretnych transmitancjach obiektów ci?g?ych o stabilnych biegunach i zerach. W oynat?c? algorytmów wymagaj?cych z?o?onych oblicze? (nieliniowych, optymalizacyjnych, adaptacyjnych) wybiera si? metod? czasu dyskretnego. Podstaw? takiego wyboru bywa posiadane do?wiadczenie w tym zakresie, konieczno?? stosowania d?u?szych okresów próbkowania lub dyskretny Charakter sterowanego procesu. Projektowanie dyskretnych uk?adów Regulacji procesów ci?g?ych odznacza si? dychotomi? wynikaj?c? z hybrydowego charakteru takich uk?adów. Z uwagi na brak uniwersalnego narz, Zia matematycznego do ich opisu du?ego znaczenia nabiera modelowanie i symulacja. Przy przetwarzaniu sygna?ów ci?g?ych (analogowych) na dyskretne (Cyfrowe) ma si? Wi?c ne czynienia z próbkowaniem je kwantyzacj?.

Dyskretyzacja do Fizycznego dla ustalonego modelu, typu podtrzymania analogowego i okresu próbkowania jest jednoznaczna. Jednak dyskretyzacja algorytmu ci?g?ego jest niejednoznaczna (z uwagi na niepewno?? odnosz?c? si? do przebiegu sygna?ów wej?ciowych mi?dzy punktami próbkowania). Dlatego te? dyskretyzacja algorytmów ci?g?ych bywa te? nazywana dyskretn? aproksymacj? lub emulacj?. Uk?ad dyskretny, uk?ad dyskretny w czasie, uk?ad skwantowany w czasie, uk?ad Impulsowy-w teorii sterowania, w odró?nieniu OD uk?adów ci?g?ych, okre?la si?, ?e uk?ad jest dyskretny, Je?eli przynajmniej jeden jego sygna? ma Charakter dyskretny, tzn. przyjmuje tylko okre?lone warto?ci dla okre argumentów (ZOB. sygna? dyskretny, sygna? Cyfrowy). Uk?ady przejawiaj?ce w SwYm zachowaniu Zarówno Cechy uk?adów ci?g?ych, Jak i dyskretnych, nazywane s? uk?adami hybrydowymi. présente odpowied¬ do dyskretnego na dyskretny Skok jednostkowy 1 (i) {displaystyle mathbf {1} (i)} przy zerowych trudnych pocz?tkowych. Odpowied¬ ta nazywa si? dyskretn? funkcj? przej?cia.

Nowoczesna Teoria istrukcja równania Stanu-Stan uk?adu sterowalno??-przesuwanie biegunów régulateur liniowo-kwadratowy obserwowalno??-obserwator Stanu filtr kalmana régulateur LQG Sterowanie predykcyjne krzepko??-H-niesko?czono?? potrzeba stosowania modeli dyskretnych wynika Wi?c ze wzglw Technicznych (zw?aszcza pomiarowych) je obliczeniowych. W zasadzie Ka?dy uk?ad rozwa?any makroskopowo nale?a?oby traktowa? jako ci?g?y w czasie. Jednak w wielu przypadkach sygna?y z natury nieprawd? poddaje si? dyskretyzacji, po Czym Dopiero których dalsze przetwarzanie tych sygna?ów. Lata 1955-1959 w wi? Origins wdra?ania Techniki i regulatorów cyfrowych do istrukcja procesami przemys?owymi-z Roku 1956 czasopismo instruments wprowadzi?o na swoich ?amach sta?? rubryk? Digital Automation, un w Roku 1959 czasopismo instruments & Opisa?o contrôle 67-cyfrowych Systemów zbierania danych.

Comments are closed.